Användarvillkor

 Hunting Online AB tillhandahåller Jaktflix -en internetbaserad filmtjänst för nerladdning av hyrfilmer samt en prenumerationstjänst - Jaktflix+.

Nedanstående användarvillkor gäller för att hyra av film för nedladdning eller vid köp av prenumerationstjänsten Jaktflix+.

 

1. Allmänt

Hunting Online AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina allmänna villkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De vid var tid gällande villkoren finns alltid publicerade på webbsidan.

Genom att genomföra köp bekräftar användaren att han eller hon har läst igenom villkoren i de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande allmänna villkoren och accepterar dessa.

Hunting Online AB förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa användarvillkor utan föregående upplysning härom till kunden.  Kunden är skyldig att hålla sig uppdaterad om villkoren och anses ha accepterat utförd ändring av dessa genom fortsatt bruk av tjänsten.

 

2. Åldersgräns


Användaren måste ha fyllt 18 år för att kunna hyra filmer eller för att bli prenumerant. Om Användaren är mellan15 år och 18 år, måste användaren ha förmyndares tillstånd för att använda tjänsterna. Genom att genomföra köp intygar användaren att han eller hon har fyllt 18 år - eller om användaren fyllt 15 år men inte 18 år - att han eller hon har förmyndares tillstånd för att hyra respektive köpa tjänsten..

 

3.  Kundens användande av Jaktflix


Kunden äger ingen immateriell rättighet till Materialet. Material på Jaktflix skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. All upphovsrätt eller annan immateriell rättighet i tjänsten innehas av Hunting Online AB eller leverantörer till densamma. 

Kunden ansvarar för att denne inte använder sig av Hunting Online AB tjänster för annat än privat bruk samt att användning inte sker i strid med gällande immaterialrättslig lagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa användarvillkor. Kunden tillerkänns inte rätt att själv eller genom annan kopiera/reproducera, sälja, hyra ut, omplacera, sublicensiera, tilldela/fildela, redigera eller på annat sätt distribuera eller anpassa materialet som är publicerat på Jaktflix. 

 

Kunden får inte påverka den teknik och de säkerhetssystem som Hunting Online AB använder för att skydda Jaktflix-tjänsten och där på publicerat material. Vidare får kunden inte agera på ett sätt som kan innebära att Jaktflix sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på ett sätt som kan innebära att Hunting Online AB förorsakas skada.

 

Materialet kan ha innehåll som anses olämpligt för barn och som kan uppfattas vara oanständigt eller stötande. Förälder eller vårdnadshavare som tillåter minderårig att använda sig av Jaktflix är ensamt ansvarig för att bedöma huruvida materialet är lämpligt för den minderåriga eller ej.

 

 

Hunting Online AB förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av kunden från all användning av Jaktflix eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet agerande vid brott mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Brott mot användarvillkoren kan medföra skadeståndsskyldighet för kunden. Kunden ska vidare hålla Hunting Online AB helt skadelös mot eventuella tredje mans anspråk som uppkommit i anledning av att kunden har handlat i strid med bestämmelserna i dessa användarvillkor.

 

4. Personuppgifter

Vid registrering lämnar kunden uppgifter om sig själv som Hunting Online AB sparar i sin databas. Dessa uppgifter lagras för att kunden ska kunna använda tjänsten upprepade gånger. Hunting Online AB behandlar dessa personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kunden är införstådd med och samtycker till att uppgifterna används för att Hunting Online AB ska kunna fullgöra avtalet med kunden samt för marknadsföringsändamål och statistiska ändamål. Hunting Online förbinder sig att inte överlämna kunduppgifter i andra hand. Hunting Online AB kan dock överlämna uppgifter till sitt moderbolag Mikael Tham Productions AB.

 

5. Cookies

Jaktflix använder cookies. Cookie är en textfil som Jaktflix begär att få spara på kundens mottagarenhet för registersyften och för att ge kunden tillgång till olika funktioner och för att förhöja användarupplevelsen. Vid godkännande av dessa användarvillkor godkänner kunden även att cookies används.

 

6. Ångerrätt

Tjänsterna i detta avtal omfattas av reglerna Distansavtalslagen. Dessa regler innebär bl.a. att kunden som utgångspunkt har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt). Med anledning av formerna för leverans av beställt material uppmärksammas dock kunden på att följande gäller vid beställning av material via Jaktflix. Det material som hyrs eller prenumereras enligt detta avtal distribueras via streaming. Hunting Online AB fullgörande av leveransen påbörjas så snart denne mottagit köporder. Genom att bekräfta den lämnade betalningsinformationen och genomföra transaktionen samtycker kunden till att Hunting Online påbörjar fullgörande av leveransen varvid Distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt inte är tillämpliga.

 

7. Tvistlösning


Tvist angående dessa användarvillkor, och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten mellan kunden och Hunting Online AB skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

 

8. Mottagarenhet 
Kunden kan ta del av tjänster på Jaktflix på flera olika mottagarenheter. Vid hyra har Kunden möjlighet att titta på utvalt Material på den mottagarenhet där beställningen genomfördes samt på fyra (4) ytterligare mottagarenheter. Kunden kan dock inte ta del av utvalt Material på fler än en (1) mottagarenhet samtidigt.

 

För att Kunden ska kunna ha tillgång till tjänsten på en viss enhet fordras att de tekniska förutsättningar avseende hårdvara, internetuppkoppling, mjukvara och inställningar är uppfyllda. Kunden svarar själv för att dessa krav är uppfyllda. men kan få mer information kring vid var tid gällande tekniska förutsättningar för att tillgodogöra sig tjänsten via information på Webbplatsen.

 

Hunting Online AB ansvarar inte i något fall för skador i form av datahaverier eller förlust av data. Hunting Online AB ansvarar under alla förhållanden, om inte annat anges ovan, inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i tjänsten.